top of page

Statuten
Faculteitsvereniging Awaz

Op deze pagina vind je de statuten der faculteitsvereniging Awaz. Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie.

Artikel 1: naam en zetel

Artikel 1: naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam Awaz.
2. De vereniging functioneert voor de faculteiten Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, alwaar de vereniging ook gevestigd is.
3. De vereniging is opgericht onder de naam Junia op 2 december 1993.
4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het academisch jaar en is opgedeeld in twee semesters gelijk aan de semesters van het academisch jaar.

Artikel 2: doel van de vereniging

Artikel 2: doel van de vereniging
1. De vereniging heeft als doel:
a. de verbreding en verrijking van de kennis op het vakgebied van haar leden;
b. het stimuleren en verdiepen van contacten tussen studenten en docenten van de verschillende opleidingen.
2. De vereniging tracht dit te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, al dan niet studiegerelateerd;
b. het organiseren van excursies en studiereizen;
c. het publiceren van verenigingsnieuws;
d. overige middelen die de vereniging kan inzetten voor het realiseren van de doelstellingen.

Artikel 3: lidmaatschap

1. In aanmerking voor het lidmaatschap komen allen die zijn ingeschreven als student of werkzaam zijn aan de faculteiten der Theologie en Religiewetenschappen. Wanneer men niet voldoet aan deze eis beslist het bestuur over het al dan niet toelaten als lid.
2. Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
3. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging van de vereniging;
d. door ontzegging.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken voor ingang van het eerstvolgende semester.
5. Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden wegens wanbetaling. Opzegging geschiedt door het bestuur.
6. Ontzegging kan slechts geschieden wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschied door het bestuur.
7. Een besluit tot ontzetting moet de betrokkene binnen één week per aangetekend schrijven worden medegedeeld, onder opgaaf van redenen en met vermelding van de datum van het besluit en van de beroepsmogelijkheden.
8. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting kan beroep worden aangetekend bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een dergelijk beroep dient door de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het besluit ter kennis van het bestuur te worden gebracht. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst.
9. Een ontzet lid kan slecht opnieuw tot het lidmaatschap van de vereniging worden toegelaten door een besluit van de algemene ledenvergadering.
10.Voor iedere opzegging of ontzetting geldt dat het lid de verenigingsbijdrage tot het einde van het lopende semester verschuldigd blijft.

Artikel 4: verplichtingen van de leden tegenover de vereniging

1. Leden zijn verplicht tot:
a. het leveren van een financiële bijdrage per semester aan de vereniging, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur;
b. het handelen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 5: de algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden en vergadert ten minste één maal per verenigingsjaar.
2. In de algemene ledenvergadering is ieder lid gemachtigd tot het uitbrengen van één stem. Machtigingen kunnen worden afgegeven volgens de regels bepaald in het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur kan de algemene ledenvergadering op ieder moment schriftelijk bijeenroepen, maximaal veertien dagen voor de te houden vergadering.
4. Tegen een besluit van de algemene ledenvergadering kan geen beroep worden aangetekend.
5. Indien een besluit van de algemene ledenvergadering in strijd is met de statuten, is het ongeldig.

Artikel 6: het bestuur

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen welke onder zich verdelen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vergadering voor de duur van één verenigingsjaar. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Een bestuurslid kan binnen zijn bestuursjaar aftreden indien:
a. de omstandigheden hem daartoe dwingen;
b. de algemene ledenvergadering daartoe besluit.
4. De taken van het bestuur bestaan uit:
a. het besturen van de vereniging overeenkomstig haar doelstellingen;
b. het opstellen van een begroting;
c. het vertegenwoordigen van de vereniging;
d. het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering, het voorzitten van de algemene ledenvergadering en het toezien op de uitvoering van haar besluiten.

Artikel 7: de kascommissie

1. De kascommissie bestaat uit minimaal twee gewone leden die worden verkozen door de algemene ledenvergadering.
2. De kascommissie wordt benoemd voor één verenigingsjaar.
3. De kascommissie is belast met het controleren van het financieel jaarverslag en het verslag over haar bevindingen uitbrengen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 8: het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het bestuur en dient te worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen.
2. Het huishoudelijk reglement voorziet in bepalingen met betrekking tot:
a. inrichting en beheer van de vereniging;
b. rechten en verplichtingen van de leden;
c. vergaderingen en besluitvorming van het bestuur, van de algemene ledenvergadering en de vertegenwoordiging van de leden daarin;
d. het verlenen van gehoor;
e. commissies;
f. geschillen.

Artikel 9: statutenwijziging

1. Tot statutenwijziging kan alleen door de algemene ledenvergadering met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden besloten. De statutenwijziging dient op de agenda van de convocatie te zijn aangekondigd en de tekst van de wijziging dient daarbij bijgevoegd te zijn.
2. De algemene ledenvergadering kan over een statutenwijziging slechts dan beslissen indien minimaal de helft van het aantal geregistreerde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit minimaal aantal gewone leden niet aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden tot de statutenwijziging kan besluiten met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 10: ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden indien tot het voorstel daartoe wordt besloten met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een daartoe belegde bijzondere algemene ledenvergadering indien minimaal tweederde van het aantal geregistreerde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Behoudens noodsituaties dient binnen twee maanden een tweede bijzondere algemene ledenvergadering belegd te worden indien het vereiste aantal op de in lid 1 bedoelde bijzondere algemene ledenvergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, ongeacht het aantal leden dat bij deze tweede bijzondere algemene ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een eventueel batig saldo komt toe aan de leden en de faculteit.

Artikel 11: slotbepaling

1. Voorzover in deze statuten en/of huishoudelijk reglement niets dienaangaande vermeld wordt, handelt het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, art. 26 t/m 52.

bottom of page